Vår säkerhet

Egne bilder (desember 2018)

Vår vision är att känslig information aldrig ska komma på avvägar.

För att uppnå vår vision har vi ett kontinuerligt fokus på att upprätthålla en balanserad och heltäckande grundsäkerhetsnivå i hela vår värdekedja. Vår grundsäkerhetsnivå består av både organisatoriska, teknologiska och mänskliga säkerhetsåtgärder där allt är anpassat till olika miljöer i hela värdekedjan, från hämtning av känsligt material i kundens lokaler tills säker makulering och destruktion är genomförd.

Grundsäkerhetsnivån har fastställts utifrån lokala riskbedömningar i enlighet med NS5014 och NS5830-serien. Semac AS är NG Secures sömlösa säkerhets- och beredskapspartner och genomför årliga inspektioner och kvalitetssäkrar grundsäkerhetsnivån med efterföljande Säkerhetscertifikat™.

NG Secure är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och granskningen utförs av DNV GL.

De centrala delarna i vårt säkerhetsupplägg för övrigt är:

Säkra behållare

Våra behållare är plomberade ända tills destruktion sker.

Säkerhetsgodkänd och uniformerad personal

All personal som har tillgång till känsligt material är säkerhetsgodkända genom att bakgrundskontroll utförs, polisintyg utfärdas i de fall det är tillåtet enligt lag, sekretessavtal undertecknas och relevant säkerhetsutbildning genomförs och undertecknas. Chaufförerna är uniformerade och bär synliga ID-kort.

Säkra lokaler

Innehållet i destruktionsbehållaren destrueras på godkänd anläggning med strikt åtkomstkontroll och kvalitetssäkrade rutiner. Alla lokaler har godkänt inbrottslarm och videoövervakning kopplat till en vaktcentral med utryckning.

 

Umbraco CMS Från MarkedsPartner